Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

26. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., 

ki bo v sredo, dne 08.08.2018 ob 13.00 uri

na naslovu

Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik

v sejni sobi poslovne stavbe

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

 

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Po predlogu direktorja družbe se izvoli predsednik skupščine ter preštevalec glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

 

 

  1. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2017 ter mnenjem revizijske družbe.

 

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2017 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2017 in mnenjem revizorske družbe BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

 

 

  1. Seznanitev skupščine o pokrivanju bilančne izgube za leto 2017. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

 

Predlog sklepa:

Skupščina družbe se seznani,  da bilančna izguba za leto 2017 znaša 954.665,68 EUR in da izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

 

Obrazložitev:

 

Nadzornemu svetu in upravi se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2018.

 

 

  1. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2018

 

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o. Ljubljana.

 

Obrazložitev:

 

Revizijska hiša BDO revizija d.o.o., je ugledna revizijska hiša, vpisana v register pri Slovenskemu inštitutu za revizijo. BDO revizija d.o.o. je oddala cenovno najugodnejšo ponudbo. Revizijo bo opravljala revizijo v vseh povezanih družbah.

 

 

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan),  ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

 

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

 

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

 

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

 

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

 

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

 

Kamnik, dne 18.06.2018                                                                  Meso Kamnik d.d.

David Skornšek, direktor

 

GRADIVO 26. redna seja skupščine Meso Kamnik d.d.