PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “MESO KAMNIK V SODELOVANJU Z LIDL SLOVENIJA NAGRAJUJE 30 LJUBITELJEV ŽARA”

ORGANIZATOR
1. člen

Ta dokument določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri „MESO KAMNIK V SODELOVANJU Z LIDL SLOVENIJA NAGRAJUJE 30 LJUBITELJEV ŽARA“, katere organizator je družba Meso Kamnik d.d. Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik, matična številka: 5014026 ID za DDV: SI90819594 (v nadaljevanju Organizator), in je omejena na poslovalnice družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, matična št. 1719947 (v nadaljevanju LIDL Slovenija). Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

NAMEN NAGRADNE IGRE
2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov, ki jih družba Meso Kamnik d.d. proizvaja za družbo LIDL Slovenija in so navedeni v 5. členu navedenih pravil in pogojev sodelovanja.

TRAJANJE
3. člen

Nagradna igra se izvaja v vseh poslovalnicah LIDL Slovenija in traja od 20. junija do 17. julija 2019.

IZDELKI NAGRADNE IGRE
4. člen

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje z zbranimi etiketami pridobljenimi z nakupom petih (5) izdelkov za žar v trgovinah Lidl, ki jih proizvaja Meso Kamnik (s pripisom na etiketi »Pripravlja Meso Kamnik«) v času trajanja nagradne igre ali s poslanim videom na temo »Zakaj kupujem slovenske izdelke za žar« na info@ihan.si s pripisom »Za nagradno igro MESO KAMNIK«.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

5. člen

5.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki soglašajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, objavljenimi na spletnem naslovu www.anton.si in www.lidl.si. Zaposleni pri Organizatorju in družbi LIDL Slovenija, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

5.2 Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

1. Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Lidl na območju Republike Slovenije kupi najmanj pet (5) izdelkov v času trajanja nagradne igre, izreže celotno etiketo, kjer je viden napis »Pripravlja Meso Kamnik« (glej sliko in simbolično skico spodaj) ter jo nalepi na zbirni letak, ki bo dostopen v trgovinah LIDL in na spletnih naslovih www.anton.si in www.lidl.si, kjer bo omogočen prenos in tisk letaka doma. Prijavo na nagradno igro pošlje posameznik po pošti na MESO KAMNIK, Korenova cesta 9, 1241 Kamnik s »pripisom LIDL NAGRADNA IGRA« .

Izdelki za žar, ki jih Organizator proizvaja za LIDL Slovenija so označeni s pripisom na etiketi »Pripravlja Meso Kamnik«:
· Čevapčiči, 480g
· Pleskavice, 450g
· Svinjski steaki, začinjeni, 350g
· Žar plošča, 520g
· Čevapčiči, goveji, 420g
· Odščipanci s hamburško slanino, 400g
· Čevapčiči, družinsko pakiranje, 960g
· Čevapčiči XXL, 640g

Vsak udeleženec, ki bo nalepil 5 (pet) nalepk, lahko v nagradni igri sodeluje z več letaki (primer: v primeru nakupa petnajstih (15) izdelkov pridobi kupec nalepke s katerimi lahko napolni 3 zbirne letake). S tem v nagradni igri sodeluje z več letaki. V nagradni igri je dovoljeno eni osebi sodelovati z največ petimi (5) prijavami – zbirnimi letaki.
V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov na letaku oz. nepravilnega ali nepopolno izpolnjenega letaka (kopije etiket, druge etikete brez pripisa »Pripravlja Meso Kamnik«, premalo etiket), kot tudi v primeru, da je bil nagradni letak posredovan prepozno, bo posameznik izključen iz sodelovanja v nagradni igri. Kot veljavne se štejejo zgolj etikete izrezane iz embalaže izdelkov navedenih zgoraj.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni(e) račun(e) kot dokazilo o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga (jih) v primeru, da bo izžreban, poslati (kopijo) Organizatorju pred prevzemom nagrade. Iz računa(ov) mora biti razvidno, da gre za vseh 5 (pet) kupljenih izdelkov v časovnem obdobju nagradne igre. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle, ki jih posameznik po želji lahko ustrezno zatemni.
Prejem izpolnjenih letakov v fizični obliki na Organizatorjev naslov je mogoč najkasneje do 20. julija 2019 do 24:00 ure pri čemer se pravočasnost oddaje preverja z datumom poštnega žiga.

ali
2. V nagradni igri pa lahko sodelujete tudi z video posnetkom na temo »Zakaj kupujem slovenske izdelke za žar?«, ki ga do 20. julija pošljete na info@ihan.si s pripisom »Za nagradno igro MESO KAMNIK«.
S poslanim videom se strinjate, da se vaš video ali del njega objavi na portalih Anton, Meso Kamnik, Skupine Farme Ihan in Lidl Slovenija. Vse informacije in materiale, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme Organizator nagradne igre.
S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

5.3 S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 5. člena teh Pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD
6. člen

6.1 Sklad nagrad vsebuje 30 paketov (30 nagrad):
• Nagradni paket vsebuje: PRENOSNI ŽAR ROSMARINO BLACKSMITH, SET TREH KUHINJSKIH KRP BLACKSMITH, SET 2 NOŽEV ROSMARINO BLACKSMITH STEAK 4.5″, TELESKOPSKA VILICA ZA OBRAČANJE ROSMARINO ter PAKET 5 IZDELKOV ZA ŽAR.
6.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD
7. člen

7.1 Žrebanje za vse nagrade se bo izvedlo 23. julija 2019. Vsak sodelujoči lahko osvoji maksimalno eno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani iz nabora prejetih zbirnih kupončkov po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija. Pri vsakem posameznem žrebu se izžreba glavnega dobitnika ter dva rezervna dobitnika nagrade.

O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, mora pred izročitvijo nagrade izkazati pisno odobritev starša oz. zakonitega zastopnika za sodelovanje v nagradni igri. V primeru, da le-tega ne izkaže, se prijava razglasi za neveljavno in se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu.

7.3 V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi Pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru posameznik lahko prejme več nagrad.

8. člen

8.1 O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, ime, priimek ter mobilna številka dobitnika ter vrednost posamezne nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

8.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD
9. člen

9.1 Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.anton.si ter www.lidl.si ter socialnih omrežjih obeh podjetij najkasneje v treh (3) delovnih dneh po izvedenem žrebu. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko oz. elektronski naslov, s katerim so sodelovali v nagradni igri in jih navedli na tem zbirnem kartončku oz. v mailu s poslanim video posnetkom.

9.2 Dobitniki nagrad s sodelovanjem potrjujejo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri in soglašajo, da se njihovo ime, priimek ter fotografija, narejena ob prejemu nagrade, objavijo na omenjenih spletnih straneh in ostalih medijih, ki poročajo o nagradni igri. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov. Pisno soglasje starša oz. zakonitega zastopnika za sodelovanje mladoletne osebe v nagradni igri, se šteje kot soglasje za objavo navedenih osebnih podatkov na omenjenih spletnih straneh.

9.3 Sodelujoči je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom darila dolžan predložiti svojo davčno številko. Za sodelujoče, katerih vrednost prejetih daril ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je darilo v programu zvestobe oproščeno plačila dohodnine, zato organizator od podeljenega darila ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Za sodelujoče, katerih vrednost darila presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za sodelujočega ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.
Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

PREVZEM NAGRAD
9. člen

10.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade poslati elektronsko sporočilo s podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka in v primeru sodelovanja s številko računa, tudi kopijo originalnega računa) na info@ihan.si ali po pošti na Meso Kamnik, Korenova cesta 9, 1241 Kamnik s »pripisom LIDL NAGRADNA IGRA« najkasneje do 30.7.2019. Če dobitnik v navedenem roku podatkov ne pošlje, se šteje da se je nagradi odpovedal. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrado nagrajenci prejmejo najkasneje v 30-tih delovnih dneh od datuma žreba. O dostavi bo izvajalec dobitnika obvestil. Organizator bo dobitniku nagrado dostavil na naslov, ki ga je le-ta po elektronski pošti posredoval organizatorju. V primeru, da dobitnik pravočasno obvesti organizatorja, da mu nagrade ne bo mogoče izročiti s pošiljko, jo bo lahko osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej dogovorjenem terminu. V primeru, da se poslana nagrada vrne nazaj (oseba ob dogovorjenem času ni bila na prevzemnem mestu) se šteje, da se je dobitnik nagradi izrecno odpovedal. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen oziroma jo podeli rezervnemu izžrebancu.

10.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s Pravili in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

10.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

10.4. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanju roka pošiljanja, o čemer bo sodelujoče v programu obvestil preko spletne strani www.anton.si in www.lidl.si.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE
11. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Pri tem si Organizator pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so do prekinitve v nagradni igri sodelovali ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oz. prekine. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VARSTVO PODATKOV
12. člen

12.1 Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje, objavlja ime in priimek ter kraj bivanja nagrajencev, obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in sodelujočih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov info@ihan.si.
12.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvedbo nagradne igre.
12.3 Posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in delnega ali popolnega izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov prekliče kadarkoli brez škodljivih posledic. Zahtevke za uveljavitev katerekoli od navedenih pravic lahko posredujete na naslov organizatorja: Meso Kamnik, Korenova cesta 9, 1241 Kamnik ali preko elektronskega naslova info@ihan.si.

KONČNE DOLOČBE
13. člen

13.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.anton.si in www.lidl.si.

13.2 Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.anton.si in www.lidl.si.

13.3 Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

13.4 Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kamnik, 13. 6. 2019
Organizator:
MESO KAMNIK D.D.

ZBIRNI LETAK ZA PRENOS je na tem linku.