Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

28. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

ki bo 17.8.2020 ob 10. uri
na naslovu
Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik
v sejni sobi poslovne stavbe

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Veroniko Ermenc.
1.3. Za preštevalca glasov se imenuje Branko Milosavljević.
1.4. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, s poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, z mnenjem revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., vključno s seznanitvijo s prejemki uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, z mnenjem revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., vključno s seznanitvijo s prejemki uprave in nadzornega sveta.

3. Seznanitev s čistim poslovnim izidom ter odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1.1.Skupščina družbe se seznani, da znaša čisti poslovni izid leta 2019 324.956,57 EUR. Bilančna izguba na dan 31.12.2019 po pokrivanju z dobičkom leta 2019 znaša -307.088,44 EUR in ostane nepokrita.

1.2.Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlog sklepa:
1.1. Osnovni kapital družbe MESO KAMNIK d.d., se poveča z denarnimi vložki v višini 1.375.710 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 2.258.760 EUR.

1.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 32.755 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

1.3. Povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če je vpisanih in vplačanih najmanj 26.191 novih delnic, torej če se osnovni kapital družbe poveča z denarnim vložkom v minimalni višini 1.100.022,00 EUR.

1.4. Emisijski znesek 1 (ene) nove delnice je enak nominalni vrednosti 42 EUR (dvainštirideset evrov).

1.5. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

1.6. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se ne izključi, zato imajo dosedanji delničarji v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.

1.7. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 30 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vsak delničar družbe MESO KAMNIK d.d. vpiše in vplača delnice z denarnimi vložki tako, da na podlagi vplačila denarnega vložka, pridobi eno novo delnico za vsakih 42 EUR denarnega vložka (100% delnice za vsakih vplačanih 42 EUR).

1.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 1.4. točke tega sklepa (42 EUR), pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo vpisanih delnic na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic

1.9. Če je v roku za vpis in vplačilo delnic z denarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 26.191 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice oziroma se razveljavijo vsi vpisi delnic.

1.10. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo in vplačajo.

1.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 42 EUR.

1.12. Direktor družbe se pooblasti za objavo poziva za vpis in vplačilo delnic, za prijavo sklepa za vpis v register ter za izvedbo vseh dejanj, potrebnih za izvedbo vpisa novih delnic, izdajo novih delnic in vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

1.13. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

1.14. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Meso Kamnik d.d.

Predlog sklepa:
Peti odstavek sedme točke Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi v Ajpesu vsaj 30 dni pred sejo skupščine. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju družbe ali na družbeni spletni strani.

V šestem odstavku sedme točke Statuta družbe se doda stavek, ki se glasi: Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti: Podrobnejši postopek v zvezi z uresničevanjem te pravice uredi Uprava u ustreznim pravilnikom. V kolikor je delničarjem omogočeno glasovanje na način iz prejšnjega odstavka tega člena, se na skupščini vedno najprej glasuje o predlogu sklepa iz sklica skupščine, šele nato o morebitnem nasprotnem predlogu, v kolikor predlog sklepa iz sklica skupščine ni izglasovan.

V deveti točki Statuta se prvi stavek drugega odstavka zamenja tako, da se glasi:
Uprava v zakonskem roku po poteku poslovnega leta sestavi letno poročilo, ki se sestoji iz poslovnega poročila in predpisanih letnih računovodskih izkazov in ga skupaj z revizorjevim poročilom, če je to po zakonu obvezno, in s svojim predlogom uporabe bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu.

6. Odpoved delu sejnin s strani članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta družbe Meso Kamnik d.d. se začasno znižajo prejemki in sicer za 30% za obdobje od 1.3.2020 (mesec razglasitve epidemije), do vključno 31.5.2020 (mesec preklica epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije)

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oz. zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kamnik, dne 16.07.2020